ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Sarvamoola Darshini

Story of the Vellore Fort

Vellore Fort was constructed during the period of Kings Bommireddy & Timmireddy Nayaks. Do you know that this fort still stands strong because of the blessings of Sri Sri 1008 Sri Sathyadhiraja Tirtha?

Published: 3 months ago

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೧೨

ತಂತ್ರಸಾರಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 
ತಂತ್ರಸಾರಸಂಗ್ರಹವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃತಿ. 

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೧೧

ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿಯೂ ಒಂದು. ದೈನಂದಿನ
ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ವಾಮನನಂತಿದ್ದರು, ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತಾಗುತ್ತದೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೧೦

ಯತಿಪ್ರಣವಕಲ್ಪ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥ
ಗಳಲ್ಲಿ ಯತಿಪ್ರಣವಕಲ್ಪವೂ ಒಂದು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು
ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೯

ಜಯಂತೀಕಲ್ಪ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥ
ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಂತೀಕಲ್ಪವೂ ಒಂದು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು
ಜಯಂತೀನಿರ್ಣಯ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಕಲ್ಪ ಎಂದೂ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೮

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದ ಹಿನ್ನಲೆ

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು
ಪಲಿಮಾರುಮಠ-ದ ಶ್ರೀರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರು
ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಚೀನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ
ಚರಿತ್ರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೭

ಲೇಖನದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿ
ನಖಸ್ತುತಿರಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ನಖಸ್ತುತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೬

ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ
ಉಪನಯನ- ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಚೆಂಡಿನಿಂದ
ಆಟವಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು
ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಐತಿಹ್ಯ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೫

ಲೇಖನದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ
ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ: ಸಾಧು:
ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯ
ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಗ್ರಂಥವೂ ಭಗವತ್ಪರ
ಈ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೪

ಸರ್ವಮೂಲಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಮಾಧ್ವರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಶ್ರೀಮದಾ-ಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಕರ್ತವ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ “ರೂಪಮನ್ಯದಿವ ಧನ್ಯಮಾತ್ಮನ:”
ಎಂದು ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ

ಶ್ರೀಮ-ದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು
ಸ್ತುತಿಸುವುದೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೩

ಲೇಖನದ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ
ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅವು
ಯಾವುವು? ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೨

ಲೇಖನದ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು “ಸರ್ವಮೂಲ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ?
ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪೂರ್ವವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Published: last year

ಸರ್ವಮೂಲದರ್ಶಿನೀ-೧

ಲೇಖನದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧) ಮಾಧ್ವರ ಅವಶ್ಯಕರ್ತವ್ಯವೇನು?

೨) ‘ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು’ ಅಂದರೇನು?

೩) “ಸರ್ವಮೂಲ”ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲವೇನು?

Published: last year

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam