ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Parampara/ Sri Jayateertha

यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति।
सेवे तं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा॥

|| yasya vAkkAmadhenurnaH kAmitArthAn prayacChati .
seve taM jayayogIndraM kAmabANacChidaM sadA ||

Sri Jayateertha

Shri Jayateertha is believed to be the incarnation of Indra with Aavesha of Shesha and blessed by goddess Durga ( Shri Mahalaxmi) with a writing instrument and a piece of areca nut; the former to write with the commentaries on Madhva original works on palm leaves and the latter to smear the writing to make it permanent.

Shri Vidyaranya, an unrivalled scholar was awe-struck with the extent and depth of the philosophical works of Shri Jaya Teertha, the stately grandeur of style, majestic diction, rapier-thrust like logic, keen and penetrating perception of all meanings and interpretations hidden in the innermost recess of the heart of Madhva, his invincible clinches, his dignified controversial level and his profound acquaintance with the entire mass of literature of other schools. In token of his admiration of this saintly scholar and genius, Shri Vidyaranya seated Shri JayaTeertha, the pontiff of Shri Uttaradi Matha, with all his memorable works on a decorated elephant and paraded in a grand procession. If this is not an impartial and unprejudiced appreciation of scholarship and divine greatness of both these great saints, what else is?

JayaTeertha, a name to conjure with, renounced the world at a very young age and devoted himself to the service of all round spread of madhva's philosophy and within a short time he was "a prodigy of learning, a living encyclopedia, a lynx eyed logician, an infallible penman, a supreme stylist, a dispassionate debater, a redoubtable dialectician, an unrivalled orator, a balanced critic, an un-excelled poet, a monarch of philosophers, a saint of the first order, a Karma-yogi par-excellence, the embodiment of purest devotion, renunciation incarnate, highly matured mystic, last but not least , superman of the saint world - these along with even several other high-flown phrases bring out the unfathomable greatness of Shri JayaTeertha, popularly known as "Teekacharya" or "Teekakritpaada".

His Holiness Shri JayaTeertha was the pontiff of Shri Uttaradi Matha for 22 years and 7 months. His Brindavana is situated at Malakhed, near that of his guru Shri Akshobhya Teertha on the banks of the river Kagina. He handed over the reins of Shri Uttaradi Matha to his disciple Shri Vidyadhiraja Teertha before he passed away.

How to visit Malkhed?

Malkhed comes under Gulbarga District.It is 40 kms away from Gulbarga. There is sufficient bus facility to Malkhed from Gulbarga. It is situated in between Gulbarga and Sedam, 12 kms away from Sedam.

Sloka Audio

brindavana at

Malkhed

contact details

Shri Venkannachar Pujar, Shri Jayateertha Brindavana, Malkhed, Sedam Taluk, Gulbarga Dist-585 317 (Karnataka). Phone no : 08441-290083/9448181288.

LOCATION MAP

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam